loader

Σχετικά με την εφαρμογή του eKAD

Το eKAD σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι γύρω από τις συνεχείς ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις οποίες η επιχείρησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ναι. Υπάρχουν επιχορηγήσεις για εταιρείες κάθε τύπου και από κάθε υπόβαθρο.

Δεν χρειάζεται να φτιάξετε ένα λογαριασμό για κάθε εταιρεία που διαθέτετε. Στον ίδιο λογαριασμό μπορείτε να προσθέσετε όσες εταιρείες θέλετε.

Η εξατομίκευση λειτουργεί μέσω του φιλτραρίσματος των εταιρειών βάση περιφέρειας, ΚΑΔ, τύπο και μέγεθος επιχείρησης και την αυτόματη ταυτοποίησή τους με προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ τους.

H πλατφόρμα του eKAD λειτουργεί ως αποθήκη πληροφοριών. Αποθηκεύστε επαγγελματικά έγγραφα με ασφάλεια και ανατρέξτε σε αυτά ανα πάσα στιγμή με ένα απλό κλικ.

Σχετικά με τους ΚΑΔ

Ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) είναι αυτός που ορίζει τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τον ΚΑΔ τον χρειάζομαι, ώστε να καθορίζω τα έσοδα της επιχείρησης μου και να μπορώ να εκδίδω το τιμολόγιο.

Οι κατηγορίες που χωρίζονται οι δραστηριότητες είναι τρεις και είναι η κύρια, οι δευτερεύουσες και οι βοηθητικές.

Οι ΚΑΔ είναι περίπου 10.500 κωδικοί και η κωδικοποίηση τους διαρθρώνεται σε τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο και οκταψήφιο επίπεδο.

Για τη δήλωση πρέπει να έχω υποχρεωτικά έναν ΚΑΔ που θα δηλώνει την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και από εκεί και πέρα μπορώ να δηλώσω όσους ΚΑΔ θέλω που θα δηλώνουν τις δευτερεύουσες και βοηθητικές λειτουργίες.

Όσοι διαθέτουν ΚΑΔ που αναφέρονται στην απόφαση  45231/20-04-2017 (Β΄ 1445), υποχρεούνται να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).

Τους ΚΑΔ θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα μας κάνοντας μια απλή εγγραφή εδώ.

Σχετικά με την Κύρια και Δευτερεύουσα ή Βοηθητική Δραστηριότητα

Σύμφωνα λοιπόν με το γράμμα του νόμου, Κύρια Δραστηριότητα είναι αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στη συνολική προστιθέμενη αξία της μονάδας (ή αλλιώς υπεραξία της επιχείρησης). Η προστιθέμενη αξία ορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Τα ακαθάριστα έσοδα 
  • Υπόλοιπα οργανικά έσοδα
  • Μεταβολές προς τα πάνω ή κάτω των αποθεμάτων
  • Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
  • Δασμοί και φόροι που συνδέονται με το κόστος παραγωγής – εκτός Φ.Π.Α.
  • Παραγωγή ή και χρήση αποθεμάτων ως πάγια

Επειδή  η ταυτοποίηση της κύριας δραστηριότητας ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία της Eurostat, δεν χρειάζεται να υπερβαίνει  το 50% της συμμετοχής στη συνολική προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας έχει δηλώσει μια κύρια και μια δευτερεύουσα δραστηριότητα, και οι δυο μπορεί να συμμετέχουν με ποσοστό 50% στη συνολική του μονάδα όπως παρουσιάζεται φορολογικά. Σε περίπτωση που έχει δηλώσει τρεις, εκ των οποίων η μία κύρια, αυτή θα πρέπει να συμμετέχει σε ποσοστό 50% και οι δυο βοηθητικές με αθροιστικό ποσοστό 50% (π.χ. 20% η α’ και 30% η β’).

Δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης (εκτός της κύριας), από την οποία προκύπτουν αγαθά (προϊόντα) και υπηρεσίες που απευθύνονται σε τρίτους – καταναλωτές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις- και μπορούν να συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία της μονάδας- επιχείρησης ή επαγγελματία. Βάσει του νομικού πλαισίου, δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή της δευτερεύουσας δραστηριότητας η οποία μπορεί να ανήκει και σε εντελώς διαφορετική ομάδα ή κατηγορία δραστηριοτήτων από αυτήν στην οποία ανήκει η κύρια. 

Βοηθητική δραστηριότητα ορίζεται αυτή που γίνεται εσωτερικά σε μια επιχείρηση για χάρη της κύριας ή μιας από τις δευτερεύουσες (για παράδειγμα, η δημιουργία λογιστηρίου, τα logistics, το τμήμα προώθησης πωλήσεων, υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευές για μηχανολογικές δραστηριότητες κ.λπ.)

Ζούμε σε ένα ρευστό και διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον όπου για αρκετούς επαγγελματίες αλλά και εταιρείες η Κύρια Δραστηριότητά τους έχει υποσκελιστεί από κάποια Δευτερεύουσα Δραστηριότητά τους. Παράλληλα, για κάποιους άλλους υπάρχει ανάγκη να καταργηθεί η Κύρια Δραστηριότητά τους – λόγω πενιχρών αποτελεσμάτων- και να μεταβληθεί κάποια Δευτερεύουσα ή Βοηθητική ως Κύρια, για λόγους οικονομίας αλλά και αλλαγής επαγγελματικού σκηνικού. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι εφόσον, τα ακαθάριστα έσοδα της δευτερεύουσας για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες χρήσεις είναι μεγαλύτερα της κύριας δραστηριότητας, είναι η δήλωση μεταβολής της σε κύρια, ακολουθώντας την περίπτωση β, της παραγράφου 1, του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ). Η δήλωση αυτή για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβολής δραστηριότητας. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει είτε στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ στην οποία ανήκετε είτε ηλεκτρονικά, με την μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τους νέους  Κ.Α.Δ. στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας   Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας  και Οικονομικών. Για τη διευκόλυνση αυτών που δεν διαθέτουν εφαρμογή δημιουργίας τέτοιου αρχείου, η ΓΓΠΣ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Καταρχήν γιατί οι περισσότερες αλλαγές, ρυθμίσεις, πρόσθετες ενισχύσεις, προσωρινές ή μόνιμες απαλλαγές σχετικά με τη φορολόγηση αλλά και οι δυνατότητες πρόσβασης μας σε προγράμματα και χρηματοδοτικά πλαίσια του ΕΣΠΑ αφορούν δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί ως Κύριες. Άρα είναι πολύ πιθανό, παρά του ότι απασχολούμαστε δευτερευόντως με ένα αντικείμενο που επιδοτείται, τελικά να μην είμαστε δικαιούχοι και η αίτησή μας να απορριφθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η έκτακτη βοήθεια των 800€ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, η οποία εγκρίθηκε από τους κρατικούς φορείς και αφορούσε μια σειρά ΚΑΔ μόνο και εφόσον είχαν δηλωθεί ως κύριες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει και σειρά κυρώσεων όταν παρατηρούνται ανακριβή στοιχεία στους δηλωθέντες ΚΑΔ (π.χ. η Δευτερεύουσα υπερβαίνει τη συμμετοχή της Κύριας Δραστηριότητας στην υπεραξία της επιχείρησης ή της επαγγελματικής μονάδας), τα οποία κυμαίνονται ανά περίπτωση.