loader

Το σημερινό καθεστώς  που διέπει τη δραστηριότητα ενός επαγγελματία ή μιας επιχείρησης, επιτρέπει την επιλογή περισσοτέρων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  του ενός.  Η βασική προϋπόθεση είναι ένας από αυτούς να δηλωθεί ως Κύρια Δραστηριότητα και αυτόματα ο άλλος ή οι υπόλοιποι θεωρούνται ως Δευτερεύουσες ή Βοηθητικές δραστηριότητες. Σχετικά, λοιπόν, με αυτές τις διακρίσεις των ΚΑΔ με τις οποίες μπορεί να έλθετε αντιμέτωποι σε κάποια στιγμή της επαγγελματικής σας πορείας, το ekad.gr έχει συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που αξίζει να γνωρίζετε.

Τι θεωρείται Κύρια Δραστηριότητα: Σύμφωνα λοιπόν με το γράμμα του νόμου, Κύρια Δραστηριότητα είναι αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στη συνολική προστιθέμενη αξία της μονάδας (ή αλλιώς υπεραξία της επιχείρησης). Η προστιθέμενη αξία ορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Τα ακαθάριστα έσοδα 
  • Υπόλοιπα οργανικά έσοδα
  • Μεταβολές προς τα πάνω ή κάτω των αποθεμάτων
  • Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
  • Δασμοί και φόροι που συνδέονται με το κόστος παραγωγής – εκτός Φ.Π.Α.
  • Παραγωγή ή και χρήση αποθεμάτων ως πάγια

Επειδή  η ταυτοποίηση της κύριας δραστηριότητας ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία της Eurostat, δεν χρειάζεται να υπερβαίνει  το 50% της συμμετοχής στη συνολική προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας έχει δηλώσει μια κύρια και μια δευτερεύουσα δραστηριότητα, και οι δυο μπορεί να συμμετέχουν με ποσοστό 50% στη συνολική του μονάδα όπως παρουσιάζεται φορολογικά. Σε περίπτωση που έχει δηλώσει τρεις, εκ των οποίων η μία κύρια, αυτή θα πρέπει να συμμετέχει σε ποσοστό 50% και οι δυο βοηθητικές με αθροιστικό ποσοστό 50% (π.χ. 20% η α’ και 30% η β’).

Τι θεωρείται Δευτερεύουσα και τι Βοηθητική Δραστηριότητα: 

Δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης (εκτός της κύριας), από την οποία προκύπτουν αγαθά (προϊόντα) και υπηρεσίες που απευθύνονται σε τρίτους – καταναλωτές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις- και μπορούν να συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία της μονάδας- επιχείρησης ή επαγγελματία. Βάσει του νομικού πλαισίου, δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή της δευτερεύουσας δραστηριότητας η οποία μπορεί να ανήκει και σε εντελώς διαφορετική ομάδα ή κατηγορία δραστηριοτήτων από αυτήν στην οποία ανήκει η κύρια. 

Βοηθητική δραστηριότητα ορίζεται αυτή που γίνεται εσωτερικά σε μια επιχείρηση για χάρη της κύριας ή μιας από τις δευτερεύουσες (για παράδειγμα, η δημιουργία λογιστηρίου, τα logistics, το τμήμα προώθησης πωλήσεων, υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευές για μηχανολογικές δραστηριότητες κ.λπ.)

Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει η αντιστοίχιση της Κύριας με τις Δευτερεύουσες Δραστηριότητες; Ζούμε σε ένα ρευστό και διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον όπου για αρκετούς επαγγελματίες αλλά και εταιρείες η Κύρια Δραστηριότητά τους έχει υποσκελιστεί από κάποια Δευτερεύουσα Δραστηριότητά τους. Παράλληλα, για κάποιους άλλους υπάρχει ανάγκη να καταργηθεί η Κύρια Δραστηριότητά τους – λόγω πενιχρών αποτελεσμάτων- και να μεταβληθεί κάποια Δευτερεύουσα ή Βοηθητική ως Κύρια, για λόγους οικονομίας αλλά και αλλαγής επαγγελματικού σκηνικού. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι εφόσον, τα ακαθάριστα έσοδα της δευτερεύουσας για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες χρήσεις είναι μεγαλύτερα της κύριας δραστηριότητας, είναι η δήλωση μεταβολής της σε κύρια, ακολουθώντας την περίπτωση β, της παραγράφου 1, του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ). Η δήλωση αυτή για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβολής δραστηριότητας. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει είτε στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ στην οποία ανήκετε είτε ηλεκτρονικά, με την μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τους νέους  Κ.Α.Δ. στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας   Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας  και Οικονομικών. Για τη διευκόλυνση αυτών που δεν διαθέτουν εφαρμογή δημιουργίας τέτοιου αρχείου, η ΓΓΠΣ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.Γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή ΚΑΔ ως κύριες και δευτερεύουσες ή βοηθητικές δραστηριότητες. Καταρχήν γιατί οι περισσότερες αλλαγές, ρυθμίσεις, πρόσθετες ενισχύσεις, προσωρινές ή μόνιμες απαλλαγές σχετικά με τη φορολόγηση αλλά και οι δυνατότητες πρόσβασης μας σε προγράμματα και χρηματοδοτικά πλαίσια του ΕΣΠΑ αφορούν δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί ως Κύριες. Άρα είναι πολύ πιθανό, παρά του ότι απασχολούμαστε δευτερευόντως με ένα αντικείμενο που επιδοτείται, τελικά να μην είμαστε δικαιούχοι και η αίτησή μας να απορριφθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η έκτακτη βοήθεια των 800€ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, η οποία εγκρίθηκε από τους κρατικούς φορείς και αφορούσε μια σειρά ΚΑΔ μόνο και εφόσον είχαν δηλωθεί ως κύριες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει και σειρά κυρώσεων όταν παρατηρούνται ανακριβή στοιχεία στους δηλωθέντες ΚΑΔ (π.χ. η Δευτερεύουσα υπερβαίνει τη συμμετοχή της Κύριας Δραστηριότητας στην υπεραξία της επιχείρησης ή της επαγγελματικής μονάδας), τα οποία κυμαίνονται ανά περίπτωση.